Program

I KONGRES SAMORZĄDOWY W LUBLINIE
3 LISTOPADA 2015 R.
CENTRUM KONFERENCYJNO – WYSTAWIENNICZE ETIUDA, UL. NAŁĘCZOWSKA 123, LUBLIN

RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE


9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego w Lublinie

Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

10.15 – 10.30

Prezentacja idei, celów i zamierzeń związanych z funkcjonowaniem Kongresu Samorządowego

Przedstawienie idei Nagrody PAN dla samorządów województwa lubelskiego.

Prelegenci:
Prezes Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie Ireneusz Samodulski
Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie prof. Tomasz Trojanowski
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski
Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie Ilona Skibińska - Fabrowska

10.30 – 12.30 Sesja plenarna

Planowana tematyka dyskusji:
• Wyzwania polityki miejskiej/ gminnej.
• Perspektywa współpracy transgranicznej
• Polityka przestrzenna i rozwój lokalny
• Współpraca zagraniczna samorządów
• Współczesne wyzwania wobec samorządów
• Finanse samorządów
• Finanse dla samorządów 
• Wspieranie biznesu przez samorząd lokalny, wyzwania i dylematy
• Nowa perspektywa wsparcia UE
• Atrakcyjność inwestycyjna gmin i powiatów
• Paradygmaty funkcjonowania współczesnej gospodarki / jak rozumieć współczesną gospodarkę

Planowani prelegenci (dodatkowo są to liderzy sesji tematycznych):

Krzysztof Hetman - Poseł do Parlamentu Europejskiego
Marceli Niezgoda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego
dr Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Paweł Lisowski - Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi BGK,  Doradca Prezesa BGK
Dominika Rogalińska – Dyrektor Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska GUS

12.30 – 13.30  Sesja prezydentów największych miast województwa lubelskiego

Tematyka sesji: Rola największych miast jako lokomotyw rozwoju lokalnego

Prelegenci:
Janusz Grobel - Prezydent Miasta Puławy
Andrzej Wnuk - Prezydent Miasta Zamość
Stanisław Mościcki - Zastępca Prezydenta miasta Chełm 
Krzysztof Komorski - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Dariusz Stefaniuk - Prezydenta Miasta Biała Podlaska

13.30 – 14.30 Obiad

14.30 – 16.30 SESJE PANELOWE

Organizatorzy planują zorganizowanie czterech równoległych sesji panelowych, z których każda będzie prowadzona przez Moderatora oraz wybranych przedstawicieli samorządu, ekspertów tematycznych, protokołowana przez sekretarza sesji. Wnioski i rekomendacje z dyskusji zostaną opisane w dokumencie zbiorczym i będą podstawą do przedstawienia stanowiska Kongresu w danej sprawie odpowiednim instytucjom publicznym operującym w obszarze osi tematycznych paneli.

Każda z sesji będzie realizowana w godzinach: 14.30 – 16.30.

 

SESJA 1. GOSPODARKA FINANSOWA JST

Zakres merytoryczny:
• Wady i zalety Wieloletniej  Prognozy Finansowej
• Wieloletnia Prognoza Finansowa od strony nadzorczej RIO
• Strategia a Wieloletnia Prognoza Finansowa
• Propozycje nowych dochodów JST
• Odzyskiwanie VAT

Moderator dyskusji - Skarbnik Województwa Lubelskiego – Pani Elżbieta Mocior

Eksperci / Prelegenci:
Bożena Szydło – Z-ca Dyrektora Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Joanna Włodarska - Z-ca Dyrektora Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Jacek Grządka – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
Małgorzata Natoniewska-Stasiak – Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i  Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
Urszula Tkaczuk – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

 

SESJA 2. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Zakres merytoryczny:
• System wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw przez JST
• Ulgi podatkowe
• Innowacyjność
• Klastry/związki przedsiębiorstw
• Tereny inwestycyjne
• Promocja  gospodarcza


Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Łukasz Goś – Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin
dr Robert Zajkowski - Wydział Ekonomiczny UMCS
dr Mariusz Kicia - Wydział Ekonomiczny UMCS
Tomasz Solis - Wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru

 

SESJA 3. ŚRODOWISKO
Zakres merytoryczny:
• Przepisy śmieciowe
• Decyzje środowiskowe
• Rolnictwo
• Gospodarka niskoemisyjna
• OZE


Planowany udział Marszałka Województwa Lubelskiego.

Moderator: dr hab. Artur Zdunek, prof. IA PAN - Z-ca Dyrektora ds. Naukowych w IA PAN, Kierownik Zakładu Mikrostruktury i Mechaniki Biomatariałów

dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzwyczajny - Kierownik Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
Paweł Szyszko - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Ekologiczna Energia i Paliwa
Lech Dziewierz - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Ekologiczna Energia i Paliwa
Stanisław Bodys - Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
prof. dr hab. Jerzy Tys - Kierownik Środowiskowego Laboratorium Energii Odnawialnej
Jerzy Krzyszycha - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
Marta Smal-Chudzik – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin

 

SESJA 4. OŚWIATA I ROZWÓJ SPOŁECZNY
Zakres merytoryczny:

 Wyzwania regionalnego rynku pracy
 Rozwój szkolnictwa zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy
 Wspieranie szkolnictwa zawodowego i rozwijania kompetencji w ramach EFS
 Jakość edukacji
 Efektywne rozwiązywanie problemów społecznych
 Rozwój społeczny
 Rynek pracy
 Wyzwania polityki senioralnej w województwie lubelskim


Moderator: Dr Marek Białach

Eksperci / Prelegenci:
dr Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Iwona Nakielska -   Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie   
Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty

 

Urząd Statystyczny przedstawi do każdego z paneli tematycznych dane na temat kluczowych zagadnień wraz z propozycją tezy do dyskusji.


16.30 – 17.30 Koncert symfoniczny Rafała Rozmusa

od godz. 18.00 Uroczysty bankiet na zakończenie Kongresu